Actueel
  Naar archief van actueel

   

 
2018
 
Landelijke studiedagen KVOK 2018.

De themawerkgroep landelijke studiedagen is voornemens een tweetal dagen te plannen in 2018:
op zaterdag 29 september te Rotterdam ( Hoflaankerk en Lambertuskerk te Rotterdam-Kralingen) en
op zaterdag 13 oktober te Groningen ( Lutherse Kerk en Kathedraal).

Het thema luidt: Van Dupré tot nu: veranderende opvattingen over de interpretatie van Bachs Orgelbüchlein.
Mag daarbij de vraag gesteld worden: vormen de 79 koralen van Marcel Dupré de ideale voorstudie voor het Orgelbüchlein?

Naast referaten zullen er ook workshops worden gehouden o.l.v. Matthias Havinga en Jaap Zwart.

Houdt u deze dagen alvast vrij in uw agenda!
Het komend jaar wordt u nader geïnformeerd via Nota Bene, artikelen in de bladen Het Orgel en Muziek en Liturgie.

2017

 

Studiedag Andriessen - de Klerk in Haarlem.

 

Op 30 september vindt er, tijdens het Andriessen de Klerk festival, een studiedag voor organisten en orgelliefhebbers plaats rond de componisten en orgnisten

Hendrik Andriessen en Albert de Klerk, respectievelijk 125 jaar geleden en 100 jaar geleden geboren. Beide werkzaam in de St. Josephkerk in Haarlem.

 

Leo Samama en Rieks Swarte houden lezingen en Gonny van der Maten leidt twee workshops in de St. Josephkerk.

 

Programma:

9.30    Ontvangst in de Janskerk (Het Noordhollands Archief)

10.00  Korte introductie door Gonny van der Maten, daarna workshop in de St. Josephkerk; repertoire zie hieronder.

11.30   Lezing door Rieks Swarte in de Janskerk over de familie de Klerk

12.00  Middagpauze, lunch (zelf meenemen)

12.30   Lezing door Leo Samama over Andriessen en de Klerk; hun idioom en hun plaats in de R.K. kerkmuziek.

13.00  Tweede workshop door Gonny van der Maten

 

Rond 14.30 vertrek naar de RK St. Bavo voor concert door Kathedrale Koor en Ton van Eck met o.m. “Sinfonia” voor orgel van Hendrik Andriessen.

 

Deelname aan de studiedag kost € 20,=.

Opgave voor deelname vooraf gewenst, maar men kan zich ook op de dag zelf aanmelden;

Opgave vooraf voor deelname aan de workshops verplicht;

 

De studiedag wordt georganiseerd door de afdeling Utrecht / Flevoland van de KVOK.

Informatie bij Leendert Verduijn, leendertverduijn@hotmail.com

en Kees Blijdorp, blijdorpcbe@gmail.com

 

Repertoire workshop I:

Albert de Klerk :

10 Inventionen (uitg. Haske in Heerenveen)

Heer Jezus heeft een hofken (uitg. Ascolta in Houten)

uit Octo Fantasiae super themata Gregoriana (uitg. Boeijenga in Sneek):

          nr. 4 Salutis Humanae sator

          nr. 5 Invicte Martyr, Unicum

          nr. 8 Jesu Corona Virginum

 

Repertoire workshop II:

Hendrik Andriessen: 

uit Sonata da Chiesa: het Thema met variatie 1 en 2 (Ascolta?)

Thema met variaties (Ascolta?)

Interludium (1968)

A Quiet Introduction (1963?)

  

Info over uitgaven: zie www.andriessendeklerkstichting.nl

                                    (Werkenlijsten van beide componisten)

                                    Meer info bij Gonny van der Maten: vdmaten@planet.nl

 

   

Algemene Ledenvergadering KVOK-VGK zaterdag 10 juni 2017 in Den Haag

Plaats: Kloosterkerk en Elandstraatkerk Den Haag

Verslag van de vergadering
Beleidsplan 2017-2022

Kloosterkerk
10.00-10.30 inloop met koffie/thee
10.30-11.15 orgelconcert door Geerten van de Wetering
11.15-12.15 huishoudelijke vergaderingen (zie agenda hieronder)

Hierbij worden de leden van de Koninklijke Vereniging van Organisten en Kerkmusici uitgenodigd tot het bijwonen van de Algemene Leden Vergadering op 10 juni 2017 in Den Haag (Kloosterkerk, Lange Voorhout 4, 2514 ED Den Haag)

Agenda Algemene Vergadering van de KVOK 2017

1. Opening en welkom
2. Jaarrede voorzitter
3. Vaststelling agenda
    Mededelingen
    Ingekomen stukken
4. Verslag ALV 2016 (ter vaststelling),
bijlage 1
5. Herdenking overleden collega’s, bijlage 2
6. Jaarverslag 2016 (ter vaststelling),
bijlage 3
     Jubilea_onderscheidingen 2016
     Kengetallen per jaar
     Relatieverloop 2016
7. Financiën
Jaarrekening 2016 en Begroting 2018 en contributievoorstel 2018
8. Bestuursverkiezing.
    Volgens het rooster van aftreden is reglementair aftredend de heer Henk Eijsenga, voorzitter. Hij stelt zich
     herkiesbaar voor een tweede termijn als voorzitter van de KVOK. Namen met tegenkandidaten voor de vacature
     van voorzitter, kunnen schriftelijk bij de secretaris worden ingediend.
9. KVOK publicaties, huidig en toekomstig (presentatie door de secretaris), daarna discussie en meningsuitwisseling
10. Beleidsplan 2017-2022
bijlage 5, ter bespreking en vaststelling
11. Actuele zaken vanuit de leden
12. Rondvraag
13. Sluiting


12.15-12.45 Middaggebed (m.m.w.v Geerten van de Wetering)
12.45-13.45 lunch
13.45-14.15 Pauze / verplaatsing naar Elandstraatkerk

Elandstraatkerk
14.15-14.45 Presentatie Franssen-orgel door Bert den Hertog
15.00 uur Concert door Jean Baptiste Monnot, titulair organist St. Ouen te Rouen.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  ..

Bericht abonnementsprijzen 2017

Zie PDF-document

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
       Jaarvergadering KVOK 2016 in Culemborg

De Algemene Ledenvergadering 2016 van de KVOK zal gehouden worden op zaterdag 11 juni in de Grote of Barbarakerk

Agenda:
10.00-10.30: inloop met koffie/thee
10.30-11.15: orgelconcert Marijn Slappendel op het Verhofstadt-orgel
11.15-12.30: huishoudelijke vergadering
12.30-13.30: lunch
13.30-14.45: Lezing door Peter van Dijk, inclusief orgeldemonstratie/bespelen door Marijn Slappendel
14.45-15.00: sluiting

ad libitum: 16.00 uur Concert Kamerkoor Ad Parnassum o.l.v. Anthony Zielhorst - 11 juni te Culemborg. Aanvang: 16.00 uur.
Het concert is gratis toegankelijk.
Onder de titel 'Écoutez la chanson bien douce' brengt het koor een programma waarin poëzie en muziek samengaan. Uitgevoerd worden gedichten die muziek gezet zijn door Alphons Diepenbrock (1862-1921) en Andries Clement (1943-2015). De gedichten zijn van Goethe, Van Eeden, Perk, Van Deyssel, J.H. Leopold, Anna Enquist en Judith Herzberg. Dit concert wordt verzorgd samen met Vera Fiselier, sopraan en Ruud Zielhorst op piano.
Meer informatie over het programma: http://www.deroosvanculemborg.nl/opzet-barbarafestival/barbara-festival/

Agenda Huishoudelijke vergadering van de KVOK 2016
1. Opening en welkom
2. Jaarrede voorzitter
3. Vaststelling agenda
       Mededelingen
       Ingekomen stukken
4. Verslag ALV 2015 (ter vaststelling), bijlage 1
5. Herdenking overleden collega’s, bijlage 2
6. Jaarverslag 2015 (ter vaststelling), bijlage 3
7. 4 nota’s, voortvloeiende uit de nota Kansen bij Krimp over de toekomst van de KVOK. De leden worden gevraagd hun mening en reactie te geven. Daarna besluitvorming inzake:
     1 begrippen definiëring (voorstel bestuur in te stemmen met de conclusies van de memo) bijlage 4
     2 identiteit KVOK (voorstel bestuur om in te stemmen met de conclusie onder ad 3 van de memo) bijlage 5
     3 professionals KVOK (voorstel bestuur om in te stemmen met de inhoud van de memo) bijlage 6
     4 organisatie verandering KVOK (voorstel bestuur om in te stemmen met het idee voor het opzetten van themawerkgroepen) bijlage 7
8. Financiën
Rekening 2015  en begroting 2017, Kengetallen, Ledenverloop 2009-2015
Contributievoorstel 2017: Gelet op de begroting 2017 en het voorstel op de ALV van 2015 en tijdens de afdelingsvergadering 2016,stelt het bestuur een trendmatige verhoging voor van 2-3%
9. Bestuursverkiezing.
Volgens het rooster van aftreden zijn reglementair aftredend de heren Krijger, Rooijackers en Pijpers. De heer Krijger heeft twee termijnen vol gemaakt en kan reglementair niet worden herkozen. De heer Pijpers heeft aangeven geen tweede termijn te ambiëren. De heer Rooijackers kan voor een tweede termijn worden herkozen. Het bestuur stelt de ALV voor te benoemen de heer Rooijackers als penningmeester van de vereniging voor een tweede termijn en voorts de heer Rien Verwijs uit Ridderkerk. (CV) en Bert den Hertog te Rotterdam. (CV)
Namen met tegenkandidaten voor beide vacatures kunnen schriftelijk bij de secretaris worden ingediend.
10. Actuele zaken.
Reacties en meningen van de leden.
11. Afscheid van enkele (bestuurs) leden
12. Rondvraag
13. Sluiting

Hans Beek
Secretaris KVOK

Home